ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

I disse generelle vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger: en fysisk person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en aftale om fjernsalg med den erhvervsdrivende;

Tidsbegrænset transaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende et sæt produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller leveringsforpligtelse er fordelt over en vis periode;

varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham, på en måde, der gør det muligt at konsultere dem i fremtiden og at reproducere de lagrede oplysninger uden at ændre dem.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

erhvervsdrivende: en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;

fjernkontrakt: en aftale, hvor der inden for rammerne af et system, som den erhvervsdrivende har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser, kun anvendes en eller flere fjernkommunikationsteknikker frem til og med tidspunktet for aftalens indgåelse;

teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende er samlet i samme rum på samme tid.

Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for den erhvervsdrivende.

ARTIKEL 2 - DEN ERHVERVSDRIVENDES IDENTITET

E-mailadresse: support@frejashop.dk

ARTIKEL 3 - ANVENDELSESOMRÅDE

Disse almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og bestilling, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.

Inden fjernsalgsaftalen indgås, skal teksten til disse almindelige forretningsbetingelser stilles til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen oplyses, at den erhvervsdrivende kan konsultere de almindelige forretningsbetingelser, og at de vil blive sendt gratis hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren.

Hvis fjernsalgsaftalen i modsætning til det foregående stykke indgås elektronisk, inden fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at den let kan lagres af forbrugeren på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan læses elektronisk, og at de vil blive sendt gratis ad elektronisk vej eller på anden måde på forbrugerens anmodning.

Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den for ham mest fordelagtige bestemmelse i tilfælde af modstridende generelle betingelser.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt er eller erklæres helt eller delvist ugyldige, forbliver kontrakten og disse generelle vilkår og betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks af en bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på formålet med den oprindelige bestemmelse.

Situationer, der ikke er reguleret af disse generelle betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle betingelser.

Enhver tvetydighed med hensyn til forklaringen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores generelle vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.

ARTIKEL 4 - TILBUDDET

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.

Tilbuddet skal bekræftes. Iværksætteren er berettiget til at ændre og justere tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at der kan foretages en rimelig vurdering af tilbud til forbrugeren. Hvis iværksætteren anvender billeder, er disse en troværdig gengivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

Alle billeder og specifikationer i tilbuddet er vejledende og kan ikke føre til kompensation eller opløsning af kontrakten.

De billeder, der ledsager produkterne, er en troværdig gengivelse af de tilbudte produkter. Iværksætteren kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til produkternes faktiske farver.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet. Det drejer sig især om:

prisen, med undtagelse af toldklareringsomkostninger og importmoms. Disse yderligere omkostninger bæres af kunden og på dennes risiko. Post- og/eller kurertjenesten anvender den særlige forordning for post- og kurertjenester i forbindelse med import. Denne ordning gælder, når varerne importeres til EU's bestemmelsesland, hvilket også er tilfældet her. Post- og/eller kurertjenesten opkræver moms (uanset om den opkræves sammen med de fakturerede fortoldningsomkostninger eller ej) hos modtageren af varerne.

Niveauet for taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at anvende teknologien til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for det anvendte kommunikationsmiddel;

Om aftalen arkiveres efter dens indgåelse, og i givet fald hvordan forbrugeren kan få adgang til den.

Den måde, hvorpå forbrugeren kan gennemgå og om nødvendigt indhente de oplysninger, som han har leveret i henhold til aftalen, inden denne indgås.

Alle andre sprog, som aftalen kan indgås på ud over nederlandsk.

De adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende har forelagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og minimumslængden af fjernkontraktens varighed i tilfælde af en transaktion af varighed. Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver og materialetyper.

ARTIKEL 5 - AFTALEN

Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og opfyldelsen af de betingelser, der er fastsat heri.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe den erhvervsdrivende ikke har bekræftet modtagelsen af denne accept, kan forbrugeren ophæve aftalen.

Hvis kontrakten indgås elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal den erhvervsdrivende overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

Den erhvervsdrivende kan - inden for de retlige rammer - undersøge, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, og om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis den erhvervsdrivende på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller kræve en begrundelse eller at knytte særlige betingelser til dens gennemførelse.

Den erhvervsdrivende skal sende følgende oplysninger til forbrugeren sammen med produktet eller tjenesteydelsen skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan lagre dem på en tilgængelig måde på et varigt medium:

 1. adressen på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;
 2. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar angivelse af, at fortrydelsesretten er udelukket;
 3. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 4. de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i disse almindelige forretningsbetingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden aftalens gennemførelse;
 5. betingelserne for opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset.

I tilfælde af en langfristet transaktion gælder bestemmelsen i foregående afsnit kun for den første levering.

Hver kontrakt indgås under forudsætning af, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.

ARTIKEL 6 - FORTRYDELSESRET

Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden at angive nogen grund i 14 dage. Denne fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en repræsentant, som forbrugeren på forhånd har udpeget og meddelt iværksætteren, har modtaget produktet.

I afkølingstiden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet til den erhvervsdrivende med alt tilbehør og, hvis det med rimelighed er muligt, i dets oprindelige stand og emballage i overensstemmelse med den erhvervsdrivendes rimelige og klare instruktioner.

Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han give iværksætteren meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af en skriftlig meddelelse/en e-mail. Efter at forbrugeren har meddelt, at han/hun ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer blev returneret rettidigt, f.eks. ved at fremlægge bevis for afsendelse.

Indled en returnering: For at starte en returnering bedes du kontakte vores kundeserviceteam. Vi vil guide dig gennem processen og give dig detaljerede instruktioner. Bemærk, at uautoriserede returneringer ikke vil blive accepteret.

Hvis kunden efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister ikke har meddelt den erhvervsdrivende, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, eller ikke har returneret produktet til den erhvervsdrivende, er købet en kendsgerning.

ARTIKEL 7 - OMKOSTNINGER I TILFÆLDE AF TILBAGEKALDELSE

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne ved returnering af produkterne af forbrugeren.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, skal iværksætteren tilbagebetale dette beløb så hurtigt som muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsen. Betingelsen er, at produktet allerede er blevet modtaget tilbage af webbutikkens ejer, eller at der kan fremlægges et afgørende bevis for den fuldstændige returnering.

ARTIKEL 8 - UDELUKKELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

Entreprenøren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis erhvervsdrivende har givet klart udtryk for dette i tilbuddet i det mindste i tide inden kontraktens indgåelse.

Det er kun muligt at udelukke fortrydelsesretten for produkter

 1. som er fremstillet af den erhvervsdrivende i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer, eller
 2. som klart er af personlig karakter
 3. som i sagens natur ikke kan returneres;
 4. som hurtigt kan blive ødelagt eller ældes;
 5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen kontrol over;
 6. for de enkelte aviser og magasiner;
 7. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.
 8. for hygiejneprodukter, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:

 1. indkvartering, transport, restaurant eller fritidsaktiviteter, der skal udøves på et bestemt tidspunkt eller i et bestemt tidsrum;
 2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen;
 3. i forbindelse med væddemål og lotterier.

ARTIKEL 9 - PRISEN

I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke blive forhøjet, med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har nogen kontrol over, med variable priser. Denne forpligtelse til at svinge og det forhold, at de anførte priser er vejledende priser, er anført i tilbuddet.

Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er baseret på lovbestemmelser eller forskrifter.

Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren og:

de er baseret på lovbestemmelser eller forskrifter, eller
Forbrugeren har ret til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.
I henhold til artikel 5, stk. 1, i momsloven af 1968 er leveringsstedet i det land, hvor transporten begynder. I det foreliggende tilfælde finder denne levering sted uden for EU. Post- eller kurertjenesten opkræver efterfølgende importmoms eller toldklareringsomkostninger hos kunden. Derfor opkræves der ikke moms af iværksætteren.

Der tages forbehold for tryk- og satsfejl i alle priser. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.

ARTIKEL 10 - OVERENSSTEMMELSE OG GARANTI

Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til forsvarlighed og/eller brugervenlighed og de lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser, der gælder på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

En garanti fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren berører ikke de lovbestemte rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen.

Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til Entreprenøren inden for 14 dage efter leveringen. Produkterne skal returneres i den originale emballage og i ny stand.

Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for at rådgive om brugen eller anvendelsen af produkterne.

Forbrugeren har selv repareret og/eller forarbejdet de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller forarbejdet af tredjemand.

De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller er på anden måde behandlet skødesløst eller er i strid med iværksætterens anvisninger og/eller er blevet behandlet på emballagen.

Manglerne skyldes helt eller delvist en regulering, som regeringen har foretaget eller vil foretage med hensyn til de anvendte materialers art eller kvalitet.

ARTIKEL 11 - LEVERING OG OPFYLDELSE

Entreprenøren skal udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 i disse almindelige forretningsbetingelser udfører iværksætteren accepterede ordrer hurtigt og senest inden for 14 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsfrist.

Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, vil forbrugeren blive underrettet senest 14 dage efter, at ordren er blevet afgivet. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og har ret til erstatning.

I tilfælde af opløsning i henhold til det foregående stykke skal iværksætteren tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter opløsningen.

Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umulig, vil Entreprenøren gøre sit yderste for at levere en erstatningsvare. Senest ved leveringen gives der en klar og forståelig meddelelse om, at der vil blive leveret en erstatningsvare. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes i forbindelse med erstatningsartikler. Omkostningerne ved eventuel returnering afholdes af iværksætteren.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant, som iværksætteren har fået kendskab til, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

ARTIKEL 12 - TIDSBEGRÆNSEDE TRANSAKTIONER: LØBETID, OPSIGELSE OG FORLÆNGELSE

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.

Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, når som helst mod udløbet af den faste periode, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.

I de aftaler, der er omhandlet i de foregående stykker, kan forbrugeren ophøre når som helst og ikke være begrænset til at ophøre på et bestemt tidspunkt eller inden for en bestemt periode;

I det mindste give meddelelse på samme måde, som han har modtaget den;

Opsig altid med samme opsigelsesvarsel, som den erhvervsdrivende har fastsat for sig selv.

En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som vedrører regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke forlænges eller fornyes implicit for en bestemt periode.

I modsætning til ovenstående stykke kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en bestemt periode på op til tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale ved udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med højst en måneds varsel og højst tre måneders varsel, hvis aftalen omfatter det aftalte, men mindre end en gang om måneden, med dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Hvis en aftale har en løbetid på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med højst en måneds varsel, medmindre rimelighed og rimelighed forhindrer en opsigelse før udløbet af den aftalte løbetid.

ARTIKEL 13 - BETALING

Medmindre andet er aftalt, skal alle beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter begyndelsen af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede fortrydelsesperiode. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne periode at løbe, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.

Forbrugeren har pligt til straks at underrette iværksætteren om eventuelle unøjagtigheder i de oplyste eller afgivne betalingsoplysninger.

I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side har iværksætteren ret til, med forbehold af lovbestemte begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt forbrugeren på forhånd.

ARTIKEL 14 - KLAGEPROCEDURE

Reklamationer vedrørende opfyldelsen af aftalen skal rettes til den erhvervsdrivende senest 7 dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne, og skal være fuldt ud og klart beskrevet.

Klager til iværksætteren vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage forudsigeligt kræver en længere behandlingstid, skal den erhvervsdrivende inden for 14-dagesperioden svare med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses i mindelighed, opstår der en tvist, som kan løses ved tvistbilæggelse.

En klage suspenderer ikke den erhvervsdrivendes forpligtelser, medmindre den erhvervsdrivende skriftligt anfører andet.

Hvis kontrahenten finder en reklamation berettiget, vil kontrahenten efter eget skøn erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

ARTIKEL 15 - RETLIGE TVISTER

Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse på, er udelukkende underlagt hollandsk lov. Selv hvis forbrugeren bor i udlandet.

ARTIKEL 16 - SMS-MARKEDSFØRING

Ved at give samtykke til Freja's SMS-markedsføring i kassen og initialisere et køb eller abonnere via vores abonnementsværktøjer accepterer du at modtage tilbagevendende sms-meddelelser (for din ordre, herunder påmindelser om forladt kasse), sms-markedsføringstilbud og transaktionstekster, herunder anmodninger om anmeldelser fra os, selv om dit mobilnummer er registreret på en statslig eller føderal liste over personer, der ikke må ringes op. Meddelelsesfrekvensen varierer. Samtykke er ikke en betingelse for køb.

Hvis du ønsker at afmelde dig fra at modtage sms-markedsføringsbeskeder og meddelelser, skal du svare med STOP på enhver mobilbesked, der er sendt fra os, eller bruge det afmeldingslink, som vi har givet dig i en af vores beskeder. Du forstår og accepterer, at alternative metoder til fravalg, f.eks. ved at bruge alternative ord eller anmodninger, ikke vil blive betragtet som en rimelig måde at fravælge på. Vi opkræver ikke gebyr for tjenesten, men du er ansvarlig for alle gebyrer og afgifter i forbindelse med sms-beskeder, som din udbyder af trådløse tjenester opkræver. Der kan forekomme besked- og datatakster.

Hvis du har spørgsmål, bedes du sende en sms til det nummer, du har modtaget beskederne fra, til HELP. Du kan også kontakte os på https://www.frejashop.dk/pages/kontakt for at få flere oplysninger.

Vi har ret til at ændre ethvert telefonnummer eller kortnummer, som vi bruger til at drive tjenesten, når som helst. Du vil blive underrettet om sådanne tilfælde. Du accepterer, at alle beskeder, du sender til et telefonnummer eller kortnummer, som vi har ændret, herunder anmodninger om STOP eller HJÆLP, muligvis ikke modtages, og vi er ikke ansvarlige for at efterkomme anmodninger i sådanne beskeder.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for mislykket, forsinket eller forkert levering af oplysninger, der sendes via tjenesten, for fejl i sådanne oplysninger og/eller for handlinger, som du måtte foretage eller ikke foretage på baggrund af oplysningerne eller tjenesten.

Din ret til privatlivets fred er vigtig for os. Du kan se vores privatlivspolitik https://frejashop.dk/pages/privatlivspolitik for at finde ud af, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger.